Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Áfangar á öðru þrepi

Áfangi  Viðfangsefni Undanfari H17  V18  H18 V19  H19 
ALÞV2BA05  Alþjóðaviðskipti   X X X X X
BÓKF2BA05/BÓK203  Bókfærsla  BÓKF1AA05/BÓK103 X X X X X
DANS2BA05/DAN212,203  Danska f. sjálfstæðan not. -b  DANS1AA05/DAN103 X X X X X
DANS2BB05/DAN303  Danska f. sjálfstæðan not. -c  DANS2BA05/DAN203 X X X X X
EÐLI2BA05  Hreyfing og kraftur   X X X X X
EÐLI2BB05  Raffræði, bylgjur og hreyfing  EÐLI2BA05 X X X X X
EFNA2BA05  Almenn efnafræði I   X X X X X
EFNA2BB05/EFN203  Almenn efnafræði frh.  II  EFNA2BA05 X X X X X
ENSK2BA05/ENS203 Enska f. sjálfstæðan not. B1/B2  ENSK1AA05/ENS103 X X X X X
ENSK2BB05/ENS303 Enska f. sjálfstæðan not. B2  ENSK2BA05/ENS203 X X X X X
FERÐ2BA05  Ferðafræði I   X   X    
FÉLA2BA05/FÉL103 Einstaklingur og samfélag   X X X X X
FÉLA2BB05/FÉL203  Kenningar og samfélag  FÉLA2BA05/FÉL103 X X X X X
FJÖL2BA05/FJÖ103  Fjölmiðlar og menning   X X X X X
FRAN2BA05/FRA403 Franska f. grunnnot. - d  FRAN1AC05/FRA303   X   X  
FRAN2BB05/FRA503  Franska f. sjálfstæðan not. - a  FRAN2BA05/FRA403 X X X   X
ÍSLE2BA05  Ritun og tjáning  ÍSLE1AA05/ÍSL103 X X X X X
ÍSLE2BB05/ÍSL203 Goðafræði, málsaga, ritun  ÍSLE2BA05/ÍSL203 X X X X X
JARÐ2BA05/NÁT113  Almenn jarðfræði   X X X X X
LAND2BA05  Mannvistarlandfræði            
LÍFF2BA05  Maðurinn  EFNA2BA05 X X X X X
LÍFF2BB05  Lífríkið  LÍFF2BA05 X X X X X
MARK2BA05/VIÐ113 Markaðsfræði    X X X X X
NÆRI2BA05/NÆR103  Næringafræði   X X X X X
REKS2BA05/HAG103  Rekstrarhagfræði   X X X X X
SAGA2BA05/SAG103  Fornöld til 18.aldar   X X X X X
SAGA2BB05/SAG203  Franska byltingin til samtímans   X X X X X
SÁLF2BA05/SÁL103 Almenn sálfræði   X X X X X
SÁLF2BB05/SÁL203  Þroskasálfræði  SÁLF2BA05/SÁL103 X X X X X
SPÆN2BA05/SPÆ403  Spænska f. grunnnot. - d  SPÆN1AC05/SPÆ303 X X X   X
SPÆN2BB05/SPÆ503  Spænska f. sjálfstæðan not. -a  SPÆN2BA05/SPÆ403 X X   X  
STFR2BA05/FÉL303  Stjórnmálafræði  FÉLA2BA05/FÉL203 X X   X  
STJÓ2BA05/VIÐ103  Stjórnun   X X X X X
STÆR2BA05/STÆ263  Föll, gröf og fjármál (f. alþjóða, félagsgr. og matvælagr.)  STÆR1AA05/STÆ103 X X X X X
STÆR2BB05/STÆ313

 Tölfræði, talninga- og líkindafr.
(allar brautir)

 STÆR2BA05/STÆR2BC05/
STÆ203/STÆ263

X X X X X
STÆR2BC05/STÆ203  Algebra, föll og gröf 
(f. raungr. og viðskiptagr.)
 STÆR1AB05/STÆ103 X X X X X
STÆR2BD05/STÆ303  Föll og gröf (f. raungr. og viðskiptagr.)  STÆR2BC05/STÆ203 X X X X X
TÖBÓ2BA05/BÓK213  Tölvubókhald  BÓKF2BA05/BÓK203   X   X
TÖLV2BA05/TÖL203  Hlutbundin forritun  TÖLV1AA05 X X X X X
TÖLV2BB05/TÖL113  Gagnasafnsfræði og vefforritun  TÖLV1AA05 X X X X X
VLÖG2BA05/VIÐ143  Lögfræði   X X X X X
ÞJÓÐ2BA05/HAG113  Þjóðhagfræði   X X X X X
ÞRÓU2BA05/FÉL313  Félagsfræði þróunarlanda  FÉLA1AA05/FÉL103 X X   X  
ÞÝSK2BA05/ÞÝS403  Þýska f. grunnnot. - d  ÞÝSK1AC05/ÞÝS303 X X X   X
ÞÝSK2BB05/ÞÝS503  Þýska f. sjálfstæðan not. - a  ÞÝSK2BA05/ÞÝS403 X X   X  

 

Áfangi  Áfangalýsing
 ALÞV2BA05 Áfanginn miðar að því að auka skilning nemandans á mikilvægi alþjóðasamskipta á tímum hnattvæðingar.  Fjölbreytileiki alþjóðaviðskipta er kynntur og áhersla lögð á að skoða hvernig menning ólíkra þjóða hefur mótað viðskiptastefnu þeirra. Helstu viðskiptalönd Íslendinga kynnt og aukið vægi Asíu markaðar metið í alþjóðaviðskiptum. Starfsemi alþjóðastofnana sem grundvallast á milliríkja og fríverslunarsamningum er skoðuð svo og utanríkisstefna Íslendinga og þátttaka í fjölþjóðastarfi.     
 BÓKF2BA05/BÓK203 Í áfanganum er unnið með dagbók og reikningsjöfnuð og nemendur læra að leysa flóknari athugasemdir til færslu í millifærslur. Reikningum fjölgar , vörubirgðir eru reiknaðar frá meðalálagningu, unnið er með verðtryggingu, afföll og viðskipti við útlönd með tollafgreiðslu eru kynnt til sögunnar. Farið er yfir óbeinar afskriftir og aföll skuldabréfa. Uppgjör á rekstri og efnahag.
 DANS2BA05/DAN212,203 Lögð er áhersla á að nemendur geti skilið inntak sérhæfðra ritmáls- og talmálstexta sem þeir þekkja til eða hafa áhuga á. Nemendur eru þjálfaðir í að nota fjölbreyttan orðaforða og algeng orð og orðasambönd í ræðu og riti. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Hver nemandi á að geta lagt til talað efni af tiltekinni lengd eftir markvissan undirbúning, bæði í formi munnlegs prófs og kynningar fyrir samnemendur, þar sem jafningjamati er beitt. Ritþjálfun fer að mestu fram með notkun tölvu.
 DANS2BB05/DAN303 Lögð er áhersla á að nemendur verði læsir á flókna texta og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá ríkuleg tækifæri til munnlegrar og skriflegrar tjáningar og vinna saman að verkefnum og kynningum sem þeir flytja fyrir hópinn. Nemendur leita m.a. fanga á vefsíðum og horfa á stuttmyndir. Áhersla er lögð á skapandi skrif en einnig þjálfast nemendur í að umskrifa og bæta eigin texta.
 EÐLI2BA05  Hreyfing og kraftar. Þungamiðja áfangans er kynning á hreyfi- og kraftafræði Newtons, út frá línulegri hreyfingu, ásamt vinnu- og orkulögmálinu í tengslum við varmafræði. Þrýstings- og skriðþungahugtökin eru kynnt og hreyfifræðin útvíkkuð með athugun á hreyfingu í tveimur víddum og einfaldri hringhreyfingu. Nemendur eru þjálfaðir í vinnubrögðum raunvísinda. Þeir vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
 EÐLI2BB05 Raffræði, bylgjur og hreyfing. Efni áfangans skiptist í raffræði, bylgjufræði og flóknari hreyfilýsingu en í EÐL2BA05. Í raffræðinni er unnið með jafnstraumsrásir og ýmis grunnhugtök sem tengjast þeim. Fjallað er um raforku og rafafl og notkunarmöguleika þétta. Áhersla er lögð á hvernig raffræðin snertir daglegt líf nemenda. Í bylgjufræðinni er fjallað um helstu hugtök og reglur sem tengjast bæði efnisbylgjum og ljósi. Loks er unnið með hreyfi- og kraftafræði Newtons, fyrir reglubundna sveiflu og hreyfingu í þyngdarsviði. Í verklegum æfingum er sérstök áhersla lögð á túlkun og meðhöndlun grafa auk þess sem ætlast er til að framsetning gagna úr verklegum tímum sé á tölvutæku formi. Nemendur eiga að öðlast leikni í að vinna með eðlisfræðileg tæki svo sem fjölsviðsmæla og tölvutengd mælitæki og geta gert grein fyrir og útskýrt þau lögmál sem notuð eru í bóklegum og verklegum tímum.
 EFNA2BA05 Almenn efnafræði. Grunnáfangi í almennri efnafræði þar sem farið er í byggingu efnisagna og lotukerfið, efnatengi, nafnakerfi, helstu flokka efnahvarfa, lausnir, efnajöfnur og mólreikninga. Mikil áhersla er lögð á dæmareikning. 
 EFNA2BB05/EFN203 Almenn efnafræði – framhald. Framhaldsáfangi í almennri efnafræði þar sem farið er í gastegundir og gaslögmálin, orku í efnahvörfum, jafnvægi í efnahvörfum, hvarfhraða og leysni salta.
 ENSK2BA05/ENS203  Áhersla er lögð á lestur bæði bókmennta- og rauntexta þannig að nemandi geti beitt mismunandi lestraraðferðum. Hlustunaræfingar miða að því að nemendur geti skilið ótextað mynd- og útvarpsefni. Aukin áhersla lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða og grunnstig þverfaglegs orðaforða vísinda og fræða. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Í ritunarþætti áfangans er lögð áhersla á setningaskipan, orðaforða og skipulega framsetningu.
 ENSK2BB05/ENS303 Áhersla er lögð á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en í ENSK2BB05. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar með umorðunum og útskýringum. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða.
 FERÐ2BA05 Í áfanganum eru kynntir helstu ferðmannastaðir í byggð og óbyggð. Skoðaðir eru ferðamöguleikar og framboð, eftir hverju er að sækjast fyrir ferðamenn á Íslandi. Skoðuð eru helstu einkenni þjóðlífs, menningar og náttúru landsins. Farið er yfir helstu atriði náttúruverndar og skoðað hvernig nýting lands og ýmis afþreying í ferðaþjónustu getur farið saman. Skoðað er hvernig atvinnugreinin hefur byggst upp og hvaða verkferlar eru viðhafðir í stjórnun ferðamála. Nemendur þurfa að þekkja helstu gisti-og hótelkeðjur. Farið er yfir vegakerfi landsins og skoðaðar eru aðrar samgönguleiðir. Kennd er notkun handbóka og upplýsingamiðla um land og þjóð.
FÉLA2BA05/FÉL103 Í þessum áfanga fer fram kynning á félagsfræði og öðrum greinum félagsvísindanna eins og stjórnmálafræði, sálfræði, þjóðfélagsfræði og mannfræði. Nemendur fá fyrstu kynningu af vinnubrögðum félagsvísindagreina, hvernig þær safna upplýsingum og vinna úr þeim. Í byrjun áfangans er áhersla lögð á félagsmótun og félagsmótunar-aðila og nærumhverfi nemenda skoðað út frá því hugtaki. Þegar á líður víkkar umfjöllunarefnið og endar í umfjöllun um samfélag þjóða. Nemendur munu beita sjónarhorni félagsvísindagreina við að skoða fjölskyldu, menningu, mismunandi sambúðarformum, vinnumarkað, stjórnarkerfi, stjórnsýslu og Ísland í samfélagi þjóða, einkum til að kanna hvaða áhrif ofangreindir þættir hafa á líf þeirra en jafnframt hvernig þeir geti haft áhrif á sömu þætti.
 FÉLA2BB05/FÉL203 Í áfanganum kenningar og samfélag er kafað dýpra í hluta þeirra grunneininga samfélagsins sem fjallað var um í áfanganum um Einstakling og samfélag. Fjallað er um helstu kenningar í félagsfræði, það er samvirkni-, átaka og samskiptakenningar. Nemendur kynnast helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og rannsóknum sem þeir hafa staðið fyrir. Kenningum er beitt til að skoða ólík félagsleg fyrirbæri svo sem samskipti, frávik og afbrot, félagslega lagskiptingu og kynhlutverk. Lögð er áhersla á að nemendur verði læsir á umhverfi sitt svo þeir verði færir um að taka virkan þátt í samfélagslegum umræðum og mynda sér skoðanir á meðvitaðan og gagnrýninn hátt. Í áfanganum er skilningur nemenda og þekking á lýðræði, mannréttindum, jafnræði og félagslegum ójöfnði dýpkaður. Skoðað er samspil umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags út frá áherslum um sjálfbærni.
 FJÖL2BA05 Áfanginn er inngangur og kynning á fjölmiðlum. Fjallað verður um þrjú form nútímafjölmiðlunar: blöð og tímarit, ljósvakamiðla og fjölmiðlun innan netheima. Kannað verður hvað einkennir boðskipti innan þeirra og þau borin saman, bæði í sögulegu og fræðilegu samhengi. Einnig verður farið í sögu nútímamenningar, nemendur kynna sér ýmsar tegundir afþreyingarmenningar sem fjölmiðlar hafa skapað. Sérstaklega er tekið á sögu dægurtónlistar, uppruna hennar og stefnum, kvikmynda- og leikhúsmenningar og tískufyrirbæra í víðri merkingu. Fjallað verður um fréttaflutning í nútímasamfélagi og hvernig fjölmiðlar og fréttastofur meðhöndla fréttir. Þess er ætlast að nemendur fylgist nokkuð með þeim atburðum sem eru að gerast á líðandi stundu. Ennfremur er fjallað um kenningar um áhrifamátt fjölmiðla og þátt þeirra í félagsmótun einstaklinga og á þróun og tíðarandann í samfélaginu.
 FRAN2BA05/FRA403  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er áfram með undirstöðuatriði tungumálsins. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er mikil á framburð og tjáningu bæði í töluðu og rituðu máli, aukningu á fjölbreyttum orðaforða og unnið með flóknari myndir frönskunnar. Nemendur kynnast fjölbreyttari hliðum franskrar menningar sem og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám og frumkvæði nemenda og að þeir fylgist í sífellu með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppunni. Áhersla er á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við margvíslegar aðstæður í dagleg lífi.
 FRAN2BB05/FRA503 Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningarhæfni í frönsku og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda í náminu. Lögð er áhersla á að nemendur lesi margvíslegt efni sér til gagns og ánægju og þjálfist í að hlusta á talað mál. Rifjuð er upp og þjálfuð málfræði þar sem þurfa þykir. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
 ÍSLE2BA05  
 ÍSLE2BB05/ÍSL203
 JARÐ2BA05/NÁT113 Almenn jarðfræði. Í áfanganum er áhersla lögð á að kynna virkni innrænna og útrænna afla og samspil þeirra við menn og umhverfi. Leitast er við að vekja áhuga og skilning á þeim ferlum sem móta landið og skapa þær náttúrlegu aðstæður sem menn búa við. Stuðlað er að aukinni meðvitund um áhrif mannsins á náttúruna.
 LÍFF2BA05 Maðurinn. Í áfanganum er fjallað um vísindagreinina líffræði, tengsl hennar við aðrar vísindagreinar, vísindaleg vinnubrögð kynnt og fjallað um tengsl líffræði við daglegt líf. Farið er í sameiginleg einkenni lífvera, efnasamsetningu, byggingu og starfsemi frumna, ólífræn efni, lífræn efni og efnaskipti. Fjallað er um erfðaefnið og grunnhugtök erfðafræðinnar ásamt erfðum. Farið er í æxlun og fósturþroskun dýra og vefi, líffæri og líffærakerfi mannslíkamans.
 LÍFF2BB05  Maðurinn. Í áfanganum er fjallað um vísindagreinina líffræði, tengsl hennar við aðrar vísindagreinar, vísindaleg vinnubrögð kynnt og fjallað um tengsl líffræði við daglegt líf. Farið er í sameiginleg einkenni lífvera, efnasamsetningu, byggingu og starfsemi frumna, ólífræn efni, lífræn efni og efnaskipti. Fjallað er um erfðaefnið og grunnhugtök erfðafræðinnar ásamt erfðum. Farið er í æxlun og fósturþroskun dýra og vefi, líffæri og líffærakerfi mannslíkamans.
MARK2BA05

Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni markaðsfræði. Áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á gildi markaðsstarfs fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélag. Fjallað er um söluráða og samval þeirra við markaðssetningu, um mikilvægi faglegs markaðsstarfs í síbreytilegu samfélagi, afstöðu fyrirtækja til markaðarins, vöruþróun og líftíma vöru, verðákvarðanir, kynningarstarf, sölustaði og dreifileiðir. Kynnt eru fyrir nemendum helstu atriði er varða umhverfi fyrirtækja, markaðshlutun, kauphegðun, ímynd, markaðsrannsóknir, markaðsáætlanir og vinnubrögð við markaðssetningu. Leitast er við að tengja námið íslensku viðskiptalífi með verkefnum og umræðum og að nemendur kynnist vinnubrögðum í markaðssetningu með hagnýtu verkefni á því sviði.

 NÆRI2BA05/NÆR103  Næringarfræði. Í áfanganum er farið í hlutverk næringarefna í líkamanum og hvernig komið er í veg fyrir næringarskort. Fjallað er um orku- og næringarþörf einstaklinga og útreikningar á orkuþörfmetnir með tilliti til opinberra ráðlegginga. Fjallað er um orkuefnin kolvetni, fitu og prótein,vítamín og steinefni. Melting og frásog og nýting næringarefna eru jafnframt skoðuð. Fjallað er um næringarþarfir sérstakra hópa, s.s. barna, unglinga, aldraðra og íþróttafólks. Einnig er fjallað um algengt sérfæði m.a. fæðutegundir sem geta valdið ofnæmi og óþolsviðbrögðum. Fjallað er um fæðutengdar ráðleggingar til Íslendinga, tilgang og niðurstöður íslenskra neyslukannana.
 REKS2BA05/HAG103  Lögð er áhersla á að nemendur kunni skil á uppbyggingu fyrirtækis sem efnahagsheild og hvernig það þrífst í samkeppni við önnur fyrirtæki. Nemendur öðlist skilning á eðli og uppbyggingu fyrirtækja og helstu þætti er varða innra skipulag þeirra og ytri aðstæður. Nemendur læri einnig að kynnast framleiðsluháttum og starfsgrundvelli fyrirtækja, staðarvali þeirra, stefnumótun, markmiðssetningu, kostnaðargreiningu og samkeppni. Nemendur kynnast grunnþáttum markaðsfræði og bókhalds. Fjallað er um framleiðslu og afköst, tæki og mannafla, tekjur, kostnað og afkomu. Lögð er áhersla á að nemendur þekki uppbyggingu skipurita og fjalli um helstu stjórnunarstíla.
 SAGA2BA05/SAG103  Helstu þættir mannkynssögu frá upphafi til 1800, með aðaláherslu á Evrópu rannsakaðir. Nemendur velja sér atburði eða tímabil til nánari rannsóknar og umfjöllunar í samráði við kennara. Lögð er áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð, gagnrýna hugsun og skýra framsetningu.
 SAGA2BB05/SAG203  Saga mannkyns frá frönsku byltingunni til samtímans.
SÁLF2BA05/SÁL103 Kynning á ýmsum stefnum sálfræðinnar, þróun, sögu og rannsóknaraðferðum. Líffræðileg starfsemi heila og taugakerfis, helstu atriði námssálfræðinnar auk kenninga og rannsóknarniðurstöður á svefni og draumum kynntar.
 SÁLF2BB05/SÁL203 Fjallar um þroskaferil mannsins frá getnaði fram á fullorðinsár. Einkenni líkamsþroska, vitsmunaþroska, félagsþroska, tilfinninga- og persónuleikaþroska á ólíkum aldursstigum kynnt. Þróun greinarinnar kynnt bæði sögulega og út frá ólíkum þroskakenningum. Farið er í hin ýmsu þroskafrávik og þau skoðuð út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Ýmis álitamál s.s. ótímabærar þunganir, vanræksla og starfslok rædd. Hin ýmsu mótunaráhrif skoðuð með sérstakri áherslu á unglingsárin. Öldrunarsálfræði kynnt.
 SPÆN2BA05/SPÆ403 Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Unnið er að frekari færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Nemendur kynnist frekar menningu spænskumælandi landa. Áhersla er lögð á aukinn orðaforða og lesskilning, svo þeir geti tjáð sig af lipurð bæði munnlega og skriflega. Nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju og beitt til þess ólíkum lestraraðferðum. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
 SPÆN2BB05/SPÆ503 Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningarhæfni í spænsku og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda í náminu. Lögð er áhersla á að nemendur lesi margvíslegt efni sér til gagns og ánægju og þjálfist í að hlusta á talað mál. Rifjuð er upp og þjálfuð málfræði þar sem þurfa þykir. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
 STFR2BA05/FÉL303   Í áfanganum er stjórnmálafræði kynnt sem fræðigrein og nemendum kynntar aðferðir og viðfangsefni greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni. Nemendur læra að greina helstu hugmyndafræðistrauma stjórnmála. Fjallað er um einkenni og forsendur lýðræðis og hvað greinir lýðræði frá einræðis- og alræðisstjórnarfari. Rakin er þróun íslenskra stjórnmála og stjórnskipunar. Fjallað er ítarlega um lýðræði, vald, mannréttindi og jafnrétti. Farið verður í íslenska stjórnmálakerfið og stjórnmálaþátttöku út frá ólíkum kenningum.
 STJÓ2BA05/VIÐ103 Farið er yfir grunnhugtök og kenningar í stjórnun s.s stjórnskipulag og fyrirtækjabrag, boðleiðir, stjórnunarkenningar, stjórnunarstíla, hópa og hópavinnu, starfshvata, verkstjórn, valdaframsal og fyrirtækjalýðræði, upplýsingar og upplýsingamiðlun, starfsmannastjórnun, starfsmannastefnu, starfsmannaáætlanir, móttöku nýliða, uppbyggingu viðtala, starfsþjálfun og ýmis stjórntæki kynnt. Þá er farið yfir réttindi og skyldur á vinnumarkaði og stefnumótun. Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda og kynna þeim ýmis verkefni sem þeir inna af hendi. Nemendum er kynnt gildi stjórnunar og skipulagningar fyrir einstaklinginn, fyrirtækið og samfélagið. Viðfangsefni áfangans miða meðal annars að því að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í félags- og atvinnulífi. 
 STÆR2BA05/STÆ263 Áfanganum er ætlað að undirbúa nemendur undir áframhaldandi nám á alþjóða- og félagsgreinabrautum. Í áfanganum. er lögð áhersla á að nemdndur kynnist hvernig stærðfræði er notuð til að leysa margvísleg verkefni daglegs lífs. Helstu efnisþættir eru algebra, jöfnur og rökfræði. 
 STÆR2BB05/STÆ313  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim. Farið er í undirstöðuhugtök úr lýsandi tölfræði, talningafræði, mengjafræði,og líkindareikningi. Við lausn verkefna eru notuð tölvuforrit.
 STÆR2BC05/STÆ203 Áfanginn er ætlaður nemendum á raungreina- og viðskiptabraut. Helstu efnisþættir eru algebra, föll og margliður og fjármálalæsi.
 STÆR2BD05/STÆ303 Efni áfangans er að kunna skil á mismunandi gerðum falla, s.s. margliðum,algildisföllum, hornaföllum, logrum, vísisföllum, samskeyttum og samsettum föllum.
 TÖBÓ2BA05/BÓK213  Nemendur dýpka skilning sinn á bóhaldshringrás og þjálfast í að hefja bókhald og loka því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Bókhald fært í tölvukerfi eftir fylgiskjölum með bókhaldslyklum. Farið er yfir kröfur sem gerðar eru til tölvubókhaldskerfa og varðveislu gagna og fylgiskjala sem notuð eru við slíkt bókhald. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald. Fjallað um uppgjör virðisaukaskatts og uppgjörsfærslur, launaseðla, afstemmingar og leiðréttingafærslur. Kynntir eru möguleikar á ýtarlegri skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga. Nemendum er kynnt mikilvægi upplýsingakerfa fyrir nútímastjórnendur þar sem nákvæmar upplýsingar í rauntíma nýtast og eru grunnforsenda við skilvirka ákvarðanatöku.
 TÖLV2BA05/TÖL203 Hlutbundin forritun. Í áfanganum fá nemendur æfingu í hlutbundinni forritun. Farið er yfir mismunandi ferli við hugbúnaðargerð. Unnið verður jöfnum höndum með textabundin og myndræn notendaskil. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemanda.
 TÖLV2BB05/TÖL113 Gagnasafnsfræði og vefforritun. Farið er yfir helstu hugtök gagnasafnsfræða og vefforritunar. Skipulag og vensl gagnasafna og fyrirspurnarmálið SQL. Farið er í greiningu, hönnun og smíði gagnasafna. Gerð einindavenslalíkana, tögun eiginda og lyklun. Gerð er heimasíða með tengingu við gagnagrunn. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemanda.
 VLÖG2BA05/VIÐ143 Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Áhersla er lögð á kynningu á lögum og reglum sem tengjast viðskiptalífinu. Miðað er að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði og að þeir þekki helstu meginreglur hennar, s.s. samningagerð og kröfuréttarsambönd, lausafjárkaup og fasteignakaup, stéttarfélög og vinnudeilur, réttindi og skyldur aðila vinnumarkaðarins, gjaldþrot, greiðslustöðvun og nauðasamninga. Fjallað verður um samkeppnislög, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, vöruvernd og auðkennarétt. Fjallað er stuttlega um sifja- og erfðarétt.
 ÞJÓÐ2BA05/HAG113 Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni hagfræðinnar. Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra. Mismunandi tegundir hagkerfa kynntar. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Nemendur kynnast lögmálinu um framboð og eftirspurn. Kynnast því hvaða áhrif verðbólga, vextir, hagsveiflur, atvinnuleysi og milliríkjaviðskipti hafa á þjóðarbúið.
 ÞRÓU2BA05/FÉL313 Í áfanganum verður fjallað um framandi menningarheima og svokölluð þróunarlönd. Nemendur kynnast hugtökum, kenningum og mikilvægi þróunarsamvinnu til bættara samfélags í anda mannréttinda og velferðar. Nemendur kynnast ólíkum samfélagsgerðum og helstu vandamálum þróunarlanda. Skoðaðar verða orsakir félagslegrar lagskiptingar og misskiptingar auðs og lífsgæða í heiminum. Nemendur kynnast afleiðingum fátæktar í heiminum og mikilvægi sjálfbærni í því samhengi. Nemendur átti sig á mikilvægi þess að vera meðvitaðaðir um samábyrg gildi og viðhorf til að stuðla að jafnræði í heiminum. Markmiðið er að nemendur átti sig á þriðja heiminum og mikilvægi þess að allir jarðarbúar geti framfleytt sér ásamt því að auðlindir jarðarinnar eru sameign íbúa hennar.
 ÞÝSK2BA05/ÞÝS403 Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2 í evrópska tungumálarammanum. Unnið er að frekari færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Nemendur kynnist frekar menningu þýskumælandi landa. Áhersla er lögð á aukinn orðaforða og lesskilning, svo þeir geti tjáð sig af lipurð bæði munnlega og skriflega. Nemendur geti lesið sér til gagns og ánægju og beitt til þess ólíkum lestraraðferðum. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eing frumkvæðis og vinnu.
 ÞÝSK2BB05/ÞÝS503 Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér ritun í samræmi við þrep A2/B1 í evrópska tungumálarammanum. Meginmarkmið er að auka og bæta orðaforða og tjáningarhæfni í þýsku og efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda í náminu. Lögð er áhersla á að nemendur lesi margvíslegt efni sér til gagns og ánægju og þjálfist í að hlusta á talað mál. Rifjuð er upp og þjálfuð málfræði þar sem þurfa þykir. Nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eing frumkvæðis og vinnu.

 

 

Uppfært miðvikudagur, 30 maí 2018 23:01

Go to top