Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Áfangar á þriðja þrepi

Áfangi  Viðfangsefni Undanfari H17  V18  H18 V19  H19 
 DANS3CA05/DAN403  Danska fyrir sjálfstæðan notanda. - d  DANS2BB05/DAN303   X   X  
 DANS3CB05      Danska fyrir færan notanda. - a            
 DANS3CC05      Danska fyrir færan notanda. - b            
 EÐLI3CA05/EÐL103  Snúningur, geislun og mannslíkaminn (undirbúningur fyrir heilbr)  EÐLI2BA05    X    
 EÐLI3CB05/EÐL303 Nútímaeðlisfræði (undirbúningur fyrir verk- og raungreinar)  EÐLI2BA05    X  
 EFNA3CA05/EFN303  Almenn efnafræði frh. III  EFNA2BB05  X X   X  
 EFNA3CB05  Lífefnafræði  EFNA2BB05   X   X  
 EFNA3CC05/EFN313  Lífræn efnafræði  EFNA2BB05 X   X   X
 ENSK3CA05/ENS403  Enska fyrir færan notanda C1  ENSK2BB05/ENS303 X X X X X
 ENSK3CB05/ENS503  Enska fyrir færan notanda C1 ii  ENSK3CA05/ENS403 X X X X X
 ENSK3CC05  Enska fyrir færan notanda C1 ii            
 EVRÓ3CA05  Evrópa, menning og listir      
 FERÐ3CA05  Ferðamálafræði II     X   X  
 FJÁF3CA05/VIÐ123 Fjármál   X X X X X
 FRUM3CA05/VIÐ133  Frumkvöðlafræði     X   X  
 ÍSLE3CA05/ÍSL303 og 403  Bókmenntir, jafnrétti og sköpun  ÍSLE2BB05/ÍSL303 X X X X X
 ÍSLE3CB05/ÍSL403 og 503  Bókmenntir að fornu og nýju  ÍSLE3CA05/ÍSL403 X X X X X
 ÍSLE3CC05  Íslenskar barnabókmenntir  ÍSLE2BB05     X
 ÍSLE3CE05 Skapandi greinar og íslensk menning  ÍSLE2BB05  X      X
 JARÐ3CA05/JAR103  Jarðfræði Íslands  JARÐ2BA05/NÁT113 X X X X X
 JARÐ3CB05/JAR203  Jarðsaga  JARÐ2BB05/JAR103   X   X  
 LÍFF3CA05/LÍF203  Erfðafræði  LÍFF2BB05   X   X  
 LÍFF3CB05 Lífeðlisfræði (undirb. f. heilbrigðisgr.)   LÍFF2BA05 X   X   X
 LÍFF3CC05  Lífeðlis- og líffærafræði
(undirb. f. heilbrigðisgr.)
 LÍFF2BB05   X   X  
 LÍFF3CD05/LÍF113 Vistfræði   LÍFF2BB05 X   X   X
 MANN3CA05/FÉL323  Mannfræði  FÉLA2BA05/FÉL103 X   X   X
 MARR3CA05  Markaðsrannsóknir  MARK2BA05      X  
 RANN3CA05/FÉL403  Aðferðafræði  FÉLA2BB05/FÉL203 X X X X X
 REIK3CA05/BÓK303  Reikningshald   X X X X X
 SAGA3CA05/SAG303  Menningarsaga   X X X
 SAGA3CB05/SAG313  Tuttugasta öldin   X X   X  
 SAGA3CC05/SAG503  Listasaga   X X X   X
 SAGA3CD05  Saga og kvikmyndir            
 SÁLF3CA05/SÁL303  Afbrigðasálfræði  SÁLF2BA05/SÁL103 X X X   X
 SÁLF3CB05/SÁL323 Jákvæð sálfræði  SÁLF2BA05/SÁL103   X   X  
 STÆR3CA05/STÆ413 Ályktunartölfræði og líkindareikningur  STÆR2BB05 X   X   X
 STÆR3CB05/STÆ403 Föll, deildun og markgildi  STÆR2BD05/STÆ303 X X X X X
 STÆR3CC05/STÆ503 og 603  Deildarjöfnur, flóknari heildun, tvinntölur  STÆR3CB05 X X X X X
 STÆR3CD05/STÆ503 og 513 Talningafræði, runur og raðir   STÆR2BD05 X X X X X
 STÆR3CE05/STÆ523  Vigrar í tví- og þrívíð, keilusnið  STÆR2BD05   X   X  
 TÖLV3CA05/TÖL303  Verkefnaáfangi í forritun  TÖLV2BA05/TÖLV2BB05 X X X X X
 ÞJÓÐ3CA05  Hagstjórn  ÞJÓÐ2BA05 X   X   X

 

 

Áfangi Áfangalýsingar
 EÐLI3CA05/EÐL103

Nútímaeðlisfræði. Þungamiðja áfangans er sú eðlisfræði sem þróaðist aðallega á 20. öldinni og fram til dagsins í dag. Fjallað er um takmörkuðu afstæðiskenninguna, grunnsetningar hennar og þau áhrif sem hún hefur á skilning manna á hugtökunum tími, lengd og massi. Nemendur kynnast einföldum reikningum í tengslum við efnið. Þróun kenninga um gerð atómsins er kynnt, upphaf skammtafræði og hugmyndir manna um öreindir og kvarka. Einnig munu nemendur nota netið til að afla sér upplýsinga um ýmsar nýjungar og rannsóknir í eðlisfræði. Kynna sér rannsóknarstofnanir eins og CERN, NASA og kennsluvefi í eðlisfræði. Jafnframt verður farið dýpra og stærðfræðilegar í valda efnisþætti úr ýmsum þáttum eðlisfræðinnar. 

 EÐLI3CB05/EÐL303

 Snúningur, geislun og mannslíkaminn. Í áfanganum er fjallað um hreyfi- og kraftafræði raunhluta. Ný hugtök og varðveislulögmál sem tengjast snúningshreyfingu eru kynnt til sögunnar og unnið með þau. Atómlíkanið er kynnt út frá hugmyndum eðlisfræðinnar. Tvíeðli ljóssins og ljóseindakenning Einsteins. Geislavirkni og kjarnahvörf. Líffræðileg áhrif geislunar. Kjarnorka og hagnýting hennar.

 EFNA3CA05/EFN303  Almenn efnafræði – framhald. Framhaldsáfangi í almennri efnafræði þar sem farið er ítarlega í sýrur og basa, oxun- og afoxun, rafefnafræði og jónunarorku.
 EFNA3CB05  Lífefnafræði. Grunnáfangi í lífefnafræði þar sem farið er í byggingu og hlutverk sykra, lípíða, próteina og kjarnsýra, ensím og ensímvirkni. Helstu efnaferli við nýmyndun og sundrun lífefna og orkuvinnslu frumunnar. 
 EFNA3CC05/EFN313  Lífræn efnafræði. Grunnáfangi í lífrænni efnafræði. Farið er í helstu efnaflokka, virka hópa þeirra og nafnakerfi, myndunarhvörf og helstu grunnflokka lífrænna hvarfa.
 ENSK3CA05/ENS403  Unnið með fjölbreytilegt lestrarefni, t.d. bókmenntaverk, tímarit og dagblöð. Unnið markvisst með almennan og sérhæfðan orðaforða. Áhersla á að auka skilning á bókmenntaverkum. Sérstök áhersla á skipulega framsetningu hugmynda í rituðu og töluðu máli. Aukin áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda.
 ENSK3CB05/ENS503  Sérstök áhersla er lögð á ritun og mismunandi stílbrigði ritmáls. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukinn orðaforða með lestri blaðagreina um málefni líðandi stundar svo og texta af vísindalegu tagi. Lesin eru lengri og meira krefjandi bókmenntaverk en áður. Hæfni nemenda til þess að tjá sig með flóknari orðaforða þjálfuð. 
 EVRÓ3CA05  Markmið áfangans er að nemendur öðlist góða þekkingu á fjölbreyttum siðum og venjum í löndum Evrópu og stofnunum sem marka samvinnu evrópskra landa. Sjónum er beint að matarmenningu, listum og íþróttum og helstu stofnunum Evrópu sem Ísland er í samstarfi við. Skoðuð eru helstu tungumálasvæði í Evrópu. Nemendur kynna sér samspil tungumáls og menningar og skoði mismunandi hefðir og menningarmun á evrópska tungumálasvæðinu. Stefnt er að nemendur heimsæki helstu stofnanir innanlands eða erlendis.
 FERÐ3CA05  
 FJÁF3CA05/VIÐ123  Fjallað er um fjármál einstaklinga og fyrirtækja og helstu hugtök á sviði fjármála almennt s.s. sparnað, fjárhagsáætlanir, greiðsluflæði, núvirði og framtíðarvirði, nafnexti og raunvexti, verðtryggingu, ávöxtunarkröfu, skuldabréf, hlutabréf, vístölur, gengi, áhættu fjárfestinga, ávöxtunarkröfu, kostnaðarhugtök, næmisgreiningu og arðsemi. Þá eru helstu kennitölur í rekstri fyrirtækja kynntar. Áhersla er lögð á þjálfun í útreikningum þar sem telja má að kunnáttan hafi hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa og meginatriði er varða mat á margvíslegum fjárfestingarkostum. Notast er við töflureikni (excel) við lausn verkefna.
 FRUM3CA05/VIÐ133  Nemendur stofna, reka og loka fyrirtæki sem byggir á þeirra eigin viðskiptahugmynd. Farið verður í grunnatriði sem hafa verður í huga til þess að koma vöru eða viðskiptahugmynd á framfæri. Lögð er áhersla á hópavinnu og að hópurinn framkvæmi greiningarvinnu og útbúi viðskiptaáætlun til að skera úr um hvort viðskiptahugmynd hópsins er raunhæf.  Nemendur koma sér saman um eina hugmynd (vöru eða þjónustu) og þurfa að fjármagna hana með hlutabréfaátgáfu, markaðssetja, framleiða og selja vöruna eða veita þjónustu.  Nemendur taka þátt í vörumessu utan skólans, einu sinni á önninni, þar sem þeir kynna og selja afurð sína. Við lok áfangans er fyrirtækinu síðan lokað og gert upp.
 JARÐ3CA05/JAR103  Jarðfræði Íslands. Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri skilning á jarðfræði Íslands, sérstaklega hvað varðar eldvirkni landsins, bergtegundir, jökla og jarðskorpuhreyfingar. Lagt er upp úr því að nemendur setji þekkingu sína í samhengi við eldvirkni og flekarek á heimsvísu. Þá kynnast nemendur meðhöndlun jarðskjálftagagna, greina bergtegundir og fá þjálfun í notkun jarðfræðikorta. 
 JARÐ3CB05/JAR203  Jarðsaga. Í áfanganum kynnast nemendur sögu jarðar, þróun lífríkis og breytingum á landaskipan í tímans rás. Sérstök áhersla er lögð á myndunar- og mótunarsögu Íslands. Sjálfstæð vinnubrögð nemenda endurspeglast í verkefnavinnu þeirra.
 LÍFF3CA05/LÍF203  Erfðafræði. Í áfanganum er fjallað um grundavallarhugtök og lykilatriði erfðafræðinnar, auk þess sem komið er inn á sögu erfðafræðinnar og stöðu hennar innan náttúruvísinda. Umfjöllunaratriði áfangans eru m.a. kjarnsýrur, litningar, gen, frumuskiptingar, afritun, umritun, próteinmyndun, kynfrumumyndun, æviskeið frumu, arfmynstur, ættartöflur og kynákvörðun. Uppbygging og starfsemi litninga er skoðuð og hlutverk þeirra. Breytingum erfðaefnis, genastökkbreytingum og litningabreytingum er lýst. Grunnatriðum stofnerfðafræðinnar eru gerð skil þar sem fjallað er um tíðni og jafnvægi gena í ólíkum stofnum lífvera og hugsanlegar orsakir tíðnibreytinga. Helstu aðferðir sem beitt er innan erfðarannsókna eru kynntar ásamt nýjustu rannsóknaaðferðum í erfða- og líftækni. Fjallað er um arfgenga sjúkdóma, erfðabreyttar lífverur og nýjustu hugmyndir í genalækningum.
 LÍFF3CB05 Lífeðlisfræði. Í áfanganum eru teknir fyrir þættir er varða uppbyggingu og starfsemi mannslíkamans. Fjallað er um blóðrásarkerfið, vessa- og ónæmiskerfið, innkirtlakerfið, meltingarkerfið, öndunarkerfið og þveitiskerfið. Einnig er fjallað um hvernig starfsemi líffærakerfanna tengist innbyrðis og viðheldur innri stöðugleika líkamans. Heilbrigð starfsemi líkamans er rædd, en einnig algengustu frávik. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist líffærum dýra af eigin raun með krufningum, skoðun líffæra/líkana og vefjasýna.
 LÍFF3CC05 Lífeðlis- og líffærafræði. Í áfanganum eru teknir fyrir þættir er varða uppbyggingu og starfsemi mannslíkamans. Fjallað er um taugakerfið, stoðkerfið, vöðvakerfið, skynjun, æxlun og þroska. Skoðað er samspil líffærakerfanna og hvernig líkaminn viðheldur innri stöðugleika. Heilbrigð starfsemi líkamans er rædd og algengustu frávik. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist líffærum dýra/manna af eigin raun með krufningum, skoðun líffæra/líkana og vefjasýna. Einnig verður farið í áhrif þjálfunar á mannslíkamann. 
 LÍFF3CD05/LÍF113  Vistfræði. Í áfanganum er fjallað um grunnhugtök vistfræðinnar og helstu viðfangsefni. Umfjöllunin er dýpri og tekur til fleiri hugtaka en í seinni grunnáfanga líffræðinnar. Rannsóknaraðferðir í vistfræði eru kynntar. Íslensk vistkerfi eru sérstaklega tekin til umfjöllunar. Nýting manna á vistkerfum í mankynssögunni og nútímanum og afleiðingar þeirrar nýtingar eru rakin. Framtíðarhorfur og mikilvægar aðgerðir í umhverfismálum eru kynntar. 
 MANN3CA05/FÉL323  Í mannfræði er manneskjan rannsökuð sem bæði dýrategund og félagslegt fyrirbæri. Í þessum áfanga er fjallað um ýmsar ólíkar nálganir mannfræðinnar að viðfangsefni sínu, manninum. Mannfræði er oft skipt upp í fjóra flokka; félagslega eða menningarmannfræði, líffræðilega mannfræði, málvísindalega mannfræði og fornleifafræði. Aðal áherslan verður lögð á félagslega mannfræði en nemendur fá einnig nokkra innsýn í nálgun líffræðilegrar mannfræði, til dæmis fornmannfræði og réttarmannfræði. Kynnt verða helstu umfjöllunarefni mannfræðinga og meginrannsóknaraðferð mannfræðinga, þátttökuathugun, verður skoðuð. Nemendur munu kynnast mismunandi menningarheimum og eiga að geta tileinkað sér afstæðishyggju sem hluta af aðferðafræði fagsins. Meðal þess sem tekið verður fyrir er fjölbreytileiki í fjölskylduformum, kynhlutverkum, trúarhugmyndum, hagkerfum, stríðsrekstri og friðarferlum. Heildræn sýn mannfræðinnar í rannsóknum á grunnstoðum ólíkra samfélaga er höfð í forgrunni sem og mikilvægi mannfræðinnar í hnattrænu samfélagi nútímans.
 MARR3CA05  Áfanginn miðar að því að nemendur geti unnið sjálfstætt að ítarlegum markaðsrannsóknum með bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. Farið er í gegnum markaðsrannsóknarferlið allt frá gagnasöfnun til lokaskýrslu.  Nemendur læra að setja fram rannsóknarspurningar og þekkja helstu mælikvarða sem notaðir eru við gerð spurningarlista. Læri að safna gögnum, greina þau og vinna úr þeim. Gera rannsóknaráætlun, þekkja helstu úrtaksaðferðir og geti lagt mat á áræðanleika niðurstaðna. Áhersla verður lögð á vandaða skýrslugerð og að nemendur geti kynnt niðurstöður sínar og rökstutt þær.

 

 RANN3CA05/FÉL403  Fjallað verður um helstu rannsóknaraðferðir félagsvísinda og rætt um kosti þeirra og galla. Kenningarfræðilegur bakgrunnur ýmissa rannsóknaraðferða verður skoðaður ásamt því hvernig ólíkar aðferðir tengjast mismunandi sjónarmiðum innan félagsvísinda. Bornar verða saman eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og fá nemendur að kynnast þessum ólíku rannsóknarhefðum með því að beita þeim sjálfir á rannsóknarefni að eigin vali. Mikilvægt er að nemandinn læri að lesa úr niðurstöðum rannsókna og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð með því að skapa sínar eigin rannsóknir. Rætt verður um aðferðafræðileg og siðferðileg vandamál tengd rannsóknum og sú umræða tengd gagnrýninni umfjöllun um niðurstöður rannsókna. Rannsóknarferlinu er lýst og fjallað um úrvinnslu, greiningu og kynningu gagna. Meginmarkmið áfangans er að nemandinn öðlist meiri skilning, þekkingu og áhuga á rannsóknaraðferðum og kenningum til þess að hann verði fær um að meta, taka afstöðu til og fjalla um rannsóknir félagsvísindamanna á gagnrýninn hátt og beiti þeim í nokkrum mæli.
 REIK3CA05/BÓK303  Meginhluti áfangans felst í gerð og greiningu ársreikninga. Farið er í lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Áhersla er lögð á uppsetningu rekstrar- og efnahagsreiknings í samræmi við lög um ársreikninga. Farið er í gerð fjárstreymisyfirlita, sjóðstreymis og fjármagnsstreymis. Ársreikningar eru túlkaðir með kennitölum. Nemendum er kynntur mismunur á uppgjöri samkvæmt góðri reikningsskilavenju og uppgjöri samkvæmt skattalögum. Fengist er við áætlanagerð og frávikagreiningu. Æskilegt er að nemendur noti töflureikni við lausn verkefna.
 SÁLF3CA05/SÁL303  Í áfanganum er fjallað um einkenni og mögulegar afleiðingar streitu og kreppu (þroskafræðilegar og sálfræðilegar kreppur). Farið er í geðraskanir út frá DSM-V flokkunarkerfinu. Helstu einkenni, tíðni, orsakir og mögulegar meðferðarleiðir kynntar. Markmið umfjöllunar og verkefnavinnu áfangans er að auka þekkingu, skilning, virðingu og umburðarlyndi gagnvart einstaklingum með geðraskanir.
 SÁLF3CB05/SÁL323  Jákvæð sálfræði.
 STÆR3CB05/STÆ403  Í áfanganum er fjallað um markgildi, deildun og heildun. Hagnýt verkefni leyst með deildareikningi og snertlar fundnir. Áhersla er lögð á að nemendur teikni ferla og fái góða innsýn í deilda- og heildareikning og geti rökstutt helstu reglur þar að lútandi.
 STÆR3CC05/STÆ503 og 603 Efni áfangans er heildun og deildajöfnur. Nemendur læra ýmsar aðferðir og reglur við að reikna heildi, flatarmál og rúmmál. Nemendur læra að leysa deildajöfnur og setja upp líkön. Einnig unnið með einfaldar runur og raðir.  
 STÆR3CD05/STÆ503 og 513  Efnissvið áfangans eru heilar tölur og deilanleiki þeirra. Talnaritun, tuga-, tvíunda- og sextándakerfi, leifaflokkar og deilanleiki, dulkóðun, ræðar tölur og óræðar. Einnig einföld netafræði og flóknari talningafræði, rökaðgerðir og afleiðslukerfi og vensl. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í tölvunarfræði í háskóla.
 STÆR3CE05/STÆ523  Meginefni áfangans eru skilgreiningar og reiknireglur á vigrum í sléttu og á hnitaformi, vigrar í þrívídd og hnit þeirra. Einnig er fjallað um sögulega þætti flatarmyndafræði og sannanir á nokkrum völdum reglum, stikaform sléttu, línu og ferla. Fjallað er um keilusnið, jöfnur þeirra og speglunareiginleika. Nemendur þurfa að kunna skil á almennri flatarmyndafræði og þekkja helstu reglur og frumhugtök í tví- og þrívíðri rúmfræði, þrívíðu hnitakerfi og túlkun jafna í þrívídd eða fleiri víddum.
 TÖLV3CA05/TÖL303  Tölvufræði – verkefnaáfangi. Farið er yfir breitt svið tölvutengds efnis ásamt því að nemandi gerir lokaverkefni sem hann velur sér. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og hópavinnu.
 ÞJÓÐ3CA05  Áfanganum er ætlað að auka skilning nemandans á starfsemi þjóðarbúsins og  þeim öflum sem áhrif hafa á efnahagsþróun.  Fjallað er um markmið hagstjórnar og helstu hagstjórnartæki.  Starfsemi  og hlutverk Seðlabankans skoðað.  Kynntar eru  meginstefnur og straumar sem tengjast hagfræði þjóðarbúsins.  
Hugmyndir og kenningar um milliríkjaviðskipti eru skoðaðar og fjallað er um alþjóðlega samvinnu og alþjóðavæðingu í efnahagsmálum.  Alþjóðlegar stofnanir og samtök, sem eru virk á efnahagssviði, eru kynnt og sérstaklega skoðað hvaða áhrif þau hafa á íslenskt atvinnulíf.   Mikilvægi sjálfbærar þróunar í hagkerfum verður skoðuð og helstu hættur sem fylgja veldisvexti í hagkerfum greindar.
Skoðaðar eru kenningar um ytri áhrif og markaðsbresti með áherslu á umhverfisvandamál sem skapast
  af framleiðslu og neyslu í iðnvæddum samfélögum.  Vandi þriðja heims ríkja og samskipti þeirra við iðnvædd velferðarþjóðfélög skoðaður.  Kostir og gallar hnattvæðingar metnir, sérstaklega með tilliti til þriðja heims ríkja. 

 

Uppfært mánudagur, 14 janúar 2019 16:09

Go to top