Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

HRÖ101 Hreinlætis- og örverufræði

Undanfari: enginn

Í áfanganum fá nemendur fræðslu og þjálfun í hreinsun umhverfis, tækja og áhalda. Þeir læra að þekkja og meðhöndla algengustu ræstiefni og sótthreinsiefni með tilliti til efnafræðilegrar uppbyggingar og umhverfisverndar. Nemendur læra að gera hreinlætisáætlanir og eru þjálfaðir í að fylgja þeim eftir. Fjallað er um innra eftirlit, kennt um aðferðir við greiningu áhættuþátta og mikilvægra eftirlitsstaða. Nemendur fá fræðslu um mikilvægi þess að halda vinnusvæði og búnaði hreinum. Kynntar eru gildandi öryggisreglur um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum. Áhersla er lögð á mikilvægi hreinlætis til að koma í veg fyrir matarsjúkdóma og ábyrgð matvæla¬framleiðenda í því sambandi. Fjallað verður um gerla, veirur, ger- og myglusveppi og almenn lífsskilyrði örvera.

Markmið
Nemandi

  • kunni það helsta sem máli skiptir varðandi persónulegt og almennt hreinlæti á vinnustað
  • skilji hreinsiáætlanir, þörfina fyrir þær og geti fylgt slíkum áætlunum eftir og viðhaldið þeim
  • kynnist eiginleikum helstu hreinsiefna og þekki notkun þeirra
  • þekki ákvæði laga og reglugerða um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla
  • öðlist skilning á mikilvægi hreinlætis og þrifnaðar í matvælaframleiðslu
  • fái undirstöðuþekkingu á lífsskilyrðum, fjölgun og dreifingu örvera og aðferðum til að fyrirbyggja skaðleg áhrif af þeirra völdum
  • þekki ábyrgð starfsfólks í matvæla- og veitingagreinum að koma í veg fyrir matarsjúkdóma

Uppfært miðvikudagur, 17 október 2007 11:01

Go to top