Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Matsveinanám

Lýsing: Þrepaskipt, bóklegt og verklegt nám sem lýkur með fagprófi matsveins á 2. námsþrepi. Matsveinanám er tvær annir í skóla og 52 vikur á starfsnámsstað. Það býr nemendur undir störf í mötuneytum, á fiski- og flutningaskipum og minni ferðaþjónustufyrirtækjum. Matsveinar semja matseðla fyrir alla almenna matreiðslu í mötuneytum með fæðutengdar ráðleggingar Embættis landlæknis að leiðarljósi. Þeir öðlast færni í að breyta matseðlum fyrir einstaklinga með sérþarfir s.s. ofnæmi og óþol og þá sem velja að nota gænmetisfæði. Þeir annast innkaup og móttöku á öllu hráefni. Þeir undirbúa hráefni til matargerðar og meðhöndlunar,afgreiða fæði úr eldhúsi og sjá um frágang á vinnusvæðis samkvæmt heilbrigðisreglugerð. Matsveinar hafa einnig hæfni til að útbúa fínni kvöldverðarétti, leggja á borð, framreiða mat og annast þjónustu.

Grunnupplýsingar

Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina er að nemendur hafi lokið námi úr grunnskóla. Eldri nemendur sem sækja í matsveinanám þurfa að hafa að lágmarki 52 vikna starfsþjálfun frá viðurkenndu mötuneyti eða veitingastað. Þeim stendur til boða mat á fyrri starfsreynslu með raunfærnimati. Aðrir nemendur verða að hafa lokið grunnnámi í matvæla og ferðagreinum og taka starfsþjálfun á viðurkenndum starfsnámsstað.
Skipulag: Bóklegt og verklegt nám sem lýkur með fagprófi á 2.náms þrepi sem matsveinn. Námið fer fram í skóla og á vinnustað. Skipulegga má námið samhliða vinnu sem lotunám eða nám í kvöldskóla.
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á símat með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati með vel útfærðum matsatriðalistum. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám: Nemendur sem ekki hafa lokið tilskilinni starfsþjálfun taka vinnustaðanám og starfsþjálfun á viðurkenndum starfsnámsstað.
Reglur um námsframvindu: Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum á 1. þrepi með einkunnina B til að eiga rétt á að halda áfram í námi á 2. þrepi.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • vinna sjálfstætt við matreiðslu og afgreiðslu í minni mötuneytum, ferðaþjónustufyrirtækjum og á fiski- og flutningaskipum
 • útskýra vinnuferla sem bygga á aðferðafræði er lýtur að almennri matreiðslu
 • reikna út hollustu- og næringargildi helstu framleiðsluvara og aðlaga matarskammta að neysluþörfum markhópa og einstaklinga
 • útfæra matseðla fyrir ólíka hópa s.s. börn, unglinga, aldraða
 • útfæra matseðla fyrir grænmetisfæði og ofnæmis- og óþolsfæði
 • nýta almenna og sértæka þekkingu til að matreiða hollan mat sem svarar mismunandi þörfum einstaklinga
 • matreiða fæðu sem tekur tillit til ólíkra menningarheima og trúarbragða
 • gera pöntunar- og verkefnalista, forgangsraða verkefnum og undirbúa vinnusvæði
 • rökstyðja val sitt á hráefni og aðferðum með skírskotun til íslenskra matreiðsluaðferða og hefða
 • vinna samkvæmt gæðastöðlum um innra efirlit HACCP í eldhúsum hvað varðar viðmiðunarmörk um hitastig, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og afgreiðslu á vörum
 • vinna samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum er lúta að öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum
 • vinna við þrif og sótthreinsun á vinnuflötum, tækjum, og áhöldum og hafa eftirlit með slíkum þrifum í samræmi við gildandi staðla og reglur um hreinlæti og meðferð spilliefna
 • taka ábyrga afstöðu til sjálfbærni í nýtingu afurða í matreiðslu
 • afla hagnýtra upplýsinga og greina á milli áreiðanleika þeirra og fræðilegs gildis sem lúta að störfum í matreiðslu
 • tjá og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður við val á aðferðum við meðferð hráefnis
 • tileinka sér víðsýni, gagnrýna hugsun og samkennd

Einingafjöldi

Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

150  fein.

Kjarni

Skylduáfangar brautarinnar

NámsgreinSkst.Þrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4fein.
Aðferðarfræði í matreiðslu AFMA  1MT04 2MT04     8
Hráefnisfræði matreiðslu HEMF    2HR03     3
Innraeftirlit og matvælaöryggi IEMÖ 1GÆ02       2
Matseðlafræði MASF    2MF02     2
Matreiðsla MATR 1MG10 2MA10     20
Matur og menning MOME   2MM02     2
Nám og tölvur NÁTÖ 1UT03       3
Næringarfræði, grunnur NÆRG   2FV05     5
Soð, sósur og eftirréttir, súpur SSSE    2GS04     4
Starfsþjálfun á vinnustað fyrir verslunarþjóna STÞV 1MS3       30
Tækjafræði, aðbúnaður og starfsumhverfi TFAS 1ÖU02       2
Öryggismál og skyndihjáp ÖRSK 1ÖR02       2
Einingar   53 30 0 0 83

 

Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
64% 36% 0% 0%

 

Frjálst val

frjálst val er ekki leyft.

Uppfært miðvikudagur, 19 september 2018 21:00

Go to top