Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Matartæknanám

Lýsing: Matartæknanám er 204 eininga bóklegt og verklegt nám sem lýkur með fagprófi matartæknis á 3. námsþrepi. Matartæknanám er þrjár annir í skóla ásamt vinnustaðanámi í 15 vikur og starfsþjálfun í 38 vikur. Matartæknanám býr nemendur undir matreiðslu í eldhúsum heilbrigðisstofnana, leik-, grunn- og framhaldsskólum og mötuneytum vinnustaða. Matartæknar semja matseðla með fæðutengdar ráðleggingar Embættis landlæknis að leiðarljósi, breyta matseðlum fyrir einstaklinga sem þurfa á sérfæði að halda og skipuleggja innkaup. Þeir panta inn og taka á móti hráefni unnu og óunnu, undirbúa það til matargerðar og meðhöndla það til geymslu á viðeigandi hátt. Þeir matreiða máltíðir fyrir ólíka hópa, s.s. börn, unglinga, íþróttafólk og aldraða. Ennfremur þá sem þurfa á sérfæði og sjúkrafæði að halda og meta skammtastærðir hverju sinni. Þeir afgreiða fæði úr eldhúsi og stjórna skömmtunarfæribandi í stóreldhúsum. Þeir sjá um frágang samkvæmt heilbrigðisreglugerð. Matartæknar hafa einnig hæfni til að útbúa fínni kvöldverðarétti, leggja á borð, framreiða mat og annast þjónustu. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem matartæknir á Íslandi.

Grunnupplýsingar

Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemandi sem lokið hefur námi í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla getur innritast í matartæknanám. Inntökuskilyrði eru nánar útfærð í skólanámskrá. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í kjarnagreinum þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B, B+ eða A í þessum greinum í grunnskóla eða hafa lokið undirbúningsáfanga.
Skipulag: Bóklegt og verklegt nám sem lýkur með fagprófi á 3.námsþrepi sem matartæknir. Námið fer fram í skóla og á vinnustað. 
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á símat með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati með vel útfærðum matsatriðalistum. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám: Vinnustaðanám og starfsþjálfun fer fram í viðurkenndum eldhúsum mötuneyta, stóreldhúsum með starfsleyfi og eldhúsum heilbrigðisstofnana.
Reglur um námsframvindu: Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5.0
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • vinna sjálfstætt við stjórnun, matreiðslu og afgreiðslu í mötuneytum, á fiski- og flutningaskipum og heilbrigðisstofnunum
 • útskýra vinnuferla sem bygga á aðferðafræði er lýtur að almennri matreiðslu
 • reikna út hollustu- og næringargildi helstu framleiðsluvara og aðlaga matarskammta að neysluþörfum markhópa og einstaklinga
 • nýta almenna og sértæka þekkingu til að útbúa matseðla fyrir almennt fæði, sérfæði- og sjúkrafæði
 • útfæra matseðla fyrir almennt fæði yfir í sérfæði
 • nýta sértæka og almenna þekkingu til að matreiða hollan mat sem svarar þörfum einstaklinga og hópa s.s. barna, unglinga, aldraðra, íþróttafólks og fólks með ólíka sjúkdóma
 • matreiða fæðu sem tekur tillit til ólíkra menningarheima og trúarbragða
 • útbúa fjölbreytta rétti fyrir einstaklinga með fæðuofnæmi og/eða fæðuóþol og miðla þekkingu við matreiðslu sérfæðis
 • gera pöntunar- og verkefnalista, forgangsraða verkefnum og undirbúa vinnusvæði
 • rökstyðja val sitt á hráefni og aðferðum með skírskotun til íslenskra matreiðsluaðferða og hefða
 • vinna samkvæmt gæðastöðlum um innra efirlit HACCP í eldhúsum hvað varðar viðmiðunarmörk um hitastig, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og afgreiðslu á vörum
 • vinna samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum er lúta að öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum
 • vinna við þrif og sótthreinsun á vinnuflötum, tækjum, og áhöldum og hafa eftirlit með slíkum þrifum í samræmi við gildandi staðla og reglur um hreinlæti og meðferð spilliefna
 • taka ábyrga afstöðu til sjálfbærni í nýtingu afurða í matreiðslu
 • afla hagnýtra upplýsinga og greina á milli áreiðanleika þeirra og fræðilegs gildis sem lúta að störfum í matreiðslu.
 • tjá og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður við val á aðferðum við meðferð hráefnis
 • tileinka sér víðsýni, gagnrýna hugsun og samkennd
 • hefur færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru þrepi. 

Einingafjöldi

Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

204  fein.

Kjarni

Skylduáfangar brautarinnar

NámsgreinSkst.Þrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4fein.
Aðferðarfræði í matreiðslu AFMA 1MT04 2MA04     8
Enska ENSK    2ST05     5
Hráefnisfræði matreiðslu HEMF   2HF03     3
Innraeftirlit og matvælaöryggi IEMÖ 1GÆ02       2
Íslenska ÍSLE   2AL05     5
Íþróttir ÍÞRÓ  1AA01       1
Matseðlafræði og næringarútreikningar MANÚ     3MN03   3
Matseðlafræði MASF    2MF02     2
Matreiðsla MATR 1MG10 2MA10     20
Matreiðsla sérfæðis MATS     3SF10   10
Matur og menning MOME   2MM02     2
Nám og tölvur NÁTÖ 1UT03       3
Næringarfræði, grunnur NÆRG    2FV05     5
Næringarfræði sérfæðis NÆRS       3SF05   5
Sérfæði bóklegt SFBÓ      3SB03   3
Soð, sósur og eftirréttir, súpur SSSE    2GS04     4
Starfsþjálfun matartækna STÞM  1MA25 2MA25 3MA25    75
Stærðfræði STÆR   2TT05     5
Tækjafræði, aðbúnaður og starfsumhverfi TFAS 1ÖU02       2
Verkleg þjálfun á heilbrigðisstofnun VÞVS 1SF10 2SF10 3SF10   30
Vöruþekking sérfæðis VÖÞE     3VÞ02   2
Þjóna til borðs ÞTBF   2ÞT05     5
Örverufræði ÖRVR   2HR02     2
Öryggismál og skyndihjáp ÖRSK 1ÖR02       2
Einingar   59 87 58 0 204

 

Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
29%  43% 28% 0%

 

Frjálst val

frjálst val er ekki leyft.

Uppfært mánudagur, 11 febrúar 2019 15:20

Go to top